Lars Åhström och Gunilla Berglund In Memoriam

Överläkaren och hedersdoktorn i Stockholm Lars Åhström (87 år) och överläkaren och
docenten Gunilla Berglund i Göteborg (93 år) har under hösten 2016 avlidit p.g.a. sjukdom.
Båda två har under ett långt arbetsliv varit portalfigurer inom barnonkologin och drivande
huvudpersoner för utvecklingen i Sverige av denna nya specialitet inom pediatriken.
Både Lars och Gunilla hade tidigt i sina yrkesliv under 1950‐talet arbetat i USA på
barnkliniker där man bl.a. vårdat barn med cancer. De kunskaper och framförallt de
kontakter, som de då fick, blev av betydelse för utvecklingen av den svenska barnonkologin.
I Sverige insjuknar årligen ungefär 300 barn i åldern 0‐18 år i en cancersjukdom. Det handlar
om ett stort antal patienter spridda över hela landet. På de flesta av landets 44 barnkliniker
var det den enskilde läkaren som fick ta hand om ett barn med cancer. Även på andra
kliniker inom helt andra specialistområden kunde det finnas barn med cancer. Någon samlad
kunskap om utredning och behandling av cancer hos barn var det så sent som på 1960‐talet
svårt att finna i Sverige.
Genom bildandet av SBLG (Svenska Barnleukemigruppen) 1967 och VSTB
(vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn) 1974 fick man möjligheter att utveckla
vården för barn med cancer. Drivande läkare i just denna utveckling var redan från början
Lars Åhström och Gunilla Berglund som med sina erfarenheter blev två förgrundspersoner i
utvecklingen inom SBLG och VSTB, där det fanns representanter från universitetskliniker och
länslasarett inom såväl pediatrik, barnkirurgi som radiologi.
Lars och Gunilla arbetade under alla år med det hårda arbetet i den dagliga vården av barn
med cancer. Detta gjorde de samtidigt som de var ordförande i SBLG och/eller VSTB där de
planerade och drev utvecklingen av den barnonkologiska sjukvården. Erfarenheterna de fick
från det kliniska arbetet var också nödvändiga för utvecklingsarbetet! Internationell
forskning och litteratur bevakades alltid noggrant, diskuterades och beaktades när man i
arbetsgrupperna skapade de olika programmen för utredning, behandling och uppföljning av
barn med cancer.
Grundläggande för utvecklingen inom barnonkologin har också varit samarbete. Det har varit
det multidisciplinära samarbetet mellan medicinska specialiteter såväl på det lokala planet
som inom riket. Det har också varit samarbetet mellan personal och läkare i den dagliga
vården. Det var också en självklarhet för oss och många andra att be Lars och Gunilla om råd
och hjälp i enskilda patientärenden.
Genom utbildning och undervisning för olika personalgrupper, medarbetare och läkare
byggdes successivt ett kunnande upp inom barnonkologin som allt fler kunde ta del av. Det
gällde i första hand de barnonkologiska centra som tillkommit på universitetsklinikerna men
också på de andra barnklinikerna i landet.

Lars och Gunillas sätt att arbeta kännetecknades av en ständig beredskap att hjälpa
patienterna. Engagemanget för patienterna var alltid stort. Kontinuitet i kontakten med
sjukvården dvs läkaren var särskilt viktig, inte minst under långa och svåra sjukdomsförlopp.
Den sortens vård gav ökat stöd och trygghet åt familjerna och de bästa möjligheterna att
förbättra och optimera vårdinsatserna för de drabbade.
Lars Åhströms och Gunilla Berglunds mångåriga arbete inom barnonkologin blev avgörande
bidrag till utveckling och förbättring av behandlingen av barn med cancer i Sverige. På
initiativ av Lars Åhström, som då var ordförande i VSTB, hölls det första nordiska
barnonkologiska mötet 1980 på Örenäs slott i Skåne med de fem nordiska ländernas
representanter inom pediatrik, barnkirurgi, radioterapi och onkologi. Detta möte resulterade
1982 i Röros i bildandet av NOPHO (Nordisk förening för pediatrisk hematologi och onkologi)
vars stadgar (statutter) antogs 1984 vid det samnordiska mötet i Reykjavik.
I samband med symposiet ”Pediatric Oncology ‐ the Silent Revolution” på Nobel Forum i
Stockholm 16 november 2007 gavs ”Märta Philipson Award for Progress in Pediatrics 2007”
bland andra till Lars Åhström och Gunilla Berglund.

1 februari 2017
Anders Kreuger, Uppsala

Stanislaw Garwicz, Lund